Internetconsultatie ZZP: reageer voor 9 december

Nog tot 9 december loopt de internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Dinsdag 26 november stonden er op de website al meer dan 450 inzendingen, waaronder die van mij.

Waarschijnlijk hebben er al veel meer mensen gereageerd op de kabinetsplannen dan die 450, want je kunt ook aangeven dat je je reactie wilt afschermen. Bovendien zijn er signalen dat niet alle inzenders de mail hebben ontvangen waarmee je je reactie moet bevestigen voordat die meetelt. Zelf had ik daar in eerste instantie ook mee te maken. Pas een tweede poging slaagde.

Kamerleden Steven van Weyenberg van D66 en Hilde Palland-Mulder van het CDA hebben over deze moeizame gang van zaken aan de bel getrokken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat verantwoordelijk is voor de consultatie.

Inhoudelijk is mijn reactie een persoonlijke variatie op het eerste commentaar van ZZP Nederland. Daar kon ik het voor een groot deel mee eens zijn, behalve dan dat ik me stoorde aan de manier waar de stichting zich afzet tegen anderen dan de eigen doelgroep. Dat vond ik niet sjiek. Uiteindelijk werd het wat hieronder staat.

Over de Wet minimumbeloning zelfstandigen

  • Wat ook zij van de beleidsdoelstellingen, het valt niet in te zien hoe deze wet die dichterbij brengt. Een ondergrens van 16 euro per uur maakt geen einde aan schijnconstructies, maakt geen einde aan meeliften van opdrachtgevers op fiscale ondernemersvoorzieningen, en zal armoede niet opheffen of verminderen. De wet is in geen enkel opzicht doelmatig te noemen.
  • De wet behelst een complexe veelheid van administratieve verplichtingen, die gepaard gaan met extra (niet declarabele) kosten (tijd/productieverlies, kosten, boetekans) voor alle zelfstandigen en hun opdrachtgevers (ook particuliere klanten), enkel om te kunnen vaststellen dat er minimaal een uurtarief van 16 euro wordt betaald aan een beperkte groep met een laag verdienvermogen. Er is sprake van verregaande disproportionaliteit: het middel is erger dan de kwaal.
  • De wetgever zet een minimumtarief in de markt met (goede) bedoeling van armoedebestrijding. De kans is echter groot dat dit zal een neerwaartse druk tot gevolg heeft op tarieven die tot nog toe hoger liggen, waardoor ook alle zelfstandigen worden geraakt. Bovendien staat de focus op een uurtarief los van de werkelijke prijsvorming in de markt. De prijs van dienstverlening is veelal niet gerelateerd aan de directe arbeidstijd maar de wet dwingt alle zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers cq klanten in een keurslijf van prijsvorming naar tijdseenheid. Dat leidt tot verstoring van de markt en leidt tot beperking van ondernemerschap.
  • Deze wet legt alle zelfstandige ondernemers, hun opdrachtgevers en hun klanten (administratieve) verplichtingen op die niet alleen in de praktijk onuitvoerbaar zijn maar ook nog eens niet te handhaven.

Over de Wet Zelfstandigenverklaring

  • De tariefgrens van € 75 heeft geen basis in de markt en is arbitrair. Verreweg de grootste groep ondernemers valt hierbuiten. Deze kunnen alleen via de webmodule een mindere vorm van zekerheid krijgen. Dat schept in de markt niet het vertrouwen dat nodig is voor een vruchtbare samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • Ook de duur van een jaar heeft geen basis in de markt en is arbitrair.
  • De administratieve lasten die gepaard gaan met de zelfstandigenverklaring zijn buiten proportie en onwerkbaar. De samentelregel is nog ingewikkelder en leidt tot nog hogere lasten.
  • Het voordeel van de zelfstandigenverklaring in combinatie met arbitraire karakter van de regels en de complexiteit van de voorschriften zal het aantrekkelijk maken een papieren werkelijkheid te creëren die met normale middelen niet valt te controleren.
  • Laat de Belastingdienst met heldere regels die hun basis vinden in de markt beoordelen wie ondernemer is met recht op de fiscale ondernemersfaciliteiten en wie niet. Van IB-ondernemers van wie de afgelopen drie jaar de belastingaangifte is goedgekeurd zonder aanmerkelijke wijzigingen, mag zonder meer worden aangenomen dat zij kwalificeren.

Het Ministerie van Sociale Zaken belooft alle inzenders dat er serieus naar hun inbreng wordt gekeken. Dat lijkt me wel het minste. Verder heb ik er weinig illusies over, maar ook hier geldt het “Wie zwijgt, stemt toe”. Ik stem dus niet toe.

 

Aandachtsprofessor Van der Stigchel: “Concentratie is als een spier die je kunt trainen”

Wat zijn de ideale omstandigheden om je te concentreren? Moeten we de kantoortuin echt definitief afschrijven? Daar gaat het over in Werkverkenners, dinsdag 5 november om 15:30 op BNR Nieuwsradio. In de aanloop daarnaartoe stuitte ik behalve op veel flauwekul ook op iets dat verstandiger klonk. Lees verder

Offboarding: van ‘walking the plank’ tot een game met alumni

Als er personeelsleden vertrekken, hoe zorgt u dan dat ze een goed gevoel houden bij uw bedrijf? Daarover gaat Werkverkenners op 8 oktober bij BNR Nieuwsradio. Op internet vindt u allerlei tips om van offboarding een succes te maken. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Lees verder

Prinsjesdag 2019: de maatregelen rond ZZP

De troonrede is uitgesproken, het koffertje is geopend. Wat had het kabinet in petto voor ZZP’ers? Afgelopen dagen lekte er al het nodige uit, zoals de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Hieronder een overzicht van wat er verder in de begrotingsstukken staat. Vrolijk word ik er niet van. Lees verder

ZZP’ers en hun koopkracht: wat gaat de Miljoenennota brengen?

In de aanloop naar Prinsjesdag wordt er reikhalzend uitgekeken naar de koopkrachtplaatjes. Wie gaat erop vooruit en wie achteruit? Voor zzp’ers en andere zelfstandigen bieden de berekeningen echter weinig houvast. Hoe komt dat? En valt er desondanks toch wat over te zeggen? Met wat ik ervan weet, kon 2020 voor deze groep wel eens een zwaar jaar worden. Lees verder

Waarom het Manifest Moderne Arbeidsmarkt geen zoden aan de dijk zet

Stichting ZZP Nederland en het Platform Zelfstandige Ondernemers vragen extra aandacht voor de positie van ZZP’ers in Nederland. Het onsamenhangende beleid van de overheid is hen een doorn in het oog. Met hun Manifest Moderne Arbeidsmarkt proberen ze daar verbetering in te brengen. Een lovenswaardige gedachte, maar of het zoden aan de dijk gaat zetten? Op BNR Nieuwsradio mocht ik al even een korte reactie geven op de voorstellen, hier een uitgebreidere. Lees verder

‘Asielzoekers zijn hier om te leven. Benut hun talenten’  

Vluchtelingen die in Nederland nog steeds maar moeilijk aan werk komen, daarover gaat dinsdag 10 september BNR Brainnet Werkverkenners. De insteek is somber, maar ik zie behalve knelpunten ook kansen. Bijvoorbeeld door bij de integratie meer aandacht te besteden aan het zelfstandig ondernemerschap.   Lees verder

Extra bezuiniging op zelfstandigenaftrek doorkruist ontwikkeling visie op werk en zekerheid

Met de instelling van de commissie-Borstlap die moet adviseren over de regels die gelden op de arbeidsmarkt, gaf het kabinet nog geen jaar geleden aan dat het geïnteresseerd was in een samenhangende visie op werk en zekerheid. Hoe inkomen uit werk moet worden belast, is van zo’n visie een noodzakelijk onderdeel. Het voornemen om vanaf 2020 nog verder op de zelfstandigenaftrek te bezuinigen dan het kabinet toch al van plan was, doorkruist dat proces van visieontwikkeling – zonder enige inhoudelijke noodzaak. Lees verder