Privacy-verklaring (AVG)

Pierre Spaninks, gevestigd aan Van Nispensingel 33, 8016 LM Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Van Nispensingel 33, 8016 LM Zwolle, tel +31 (0)6 511 70 366, e-mail info@pierrespaninks.nl

Functionaris gegevensbescherming

Indien en voor zover nodig treedt Pierre Spaninks zelf op als functionaris gegevensbescherming in de zin van de AVG. Hij is te bereiken via info@pierrespaninks.nl

Persoonsgegevens die Pierre Spaninks verwerkt

Pierre Spaninks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Pierre Spaninks verwerkt:

  • voor- en achternaam (indien en voor zover u die verstrekt)
  • adresgegevens (idem)
  • telefoonnummer (idem)
  • e-mailadres (idem)
  • IP-adres (automatisch geregistreerd als u gebruik maakt van de contactformulieren en/of de reactievelden op deze website)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Pierre Spaninks verwerkt

Met zijn website en diensten heeft Pierre Spaninks niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Pierre Spaninks kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Pierre Spaninks raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen worden verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat Pierre Spaninks zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pierrespaninks.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Pierre Spaninks persoonsgegevens verwerkt

Pierre Spaninks verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • u een mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld via het contactformulier te reageren op de inhoud van deze website
  • uw bestelling en uw betaling af te handelen
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Pierre Spaninks verwerkt ook persoonsgegevens als hij daar hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor zijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pierre Spaninks neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Pierre Spaninks uw persoonsgegevens bewaart

Pierre Spaninks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor personalia, adres en bankgegevens die nodig zijn voor zijn belastingaangifte, moet Pierre Spaninks de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar hanteren.

Als u probeert spam te plaatsen op het blog van Pierre Spaninks, geeft u hem daardoor toestemming uw IP-adres te bewaren tot de Dag des Oordeels.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pierre Spaninks verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met het oog op het opstellen van de jaarcijfers en het doen van belastingaangifte kan Pierre Spaninks persoonsgegevens ter inzage geven aan of laten verwerken door NAHV Accountants en Belastingadviseurs te Amsterdam. Door gebruik te maken van de diensten van Pierre Spaninks geeft u hem daar toestemming voor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Pierre Spaninks gebruikt

Pierre Spaninks gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Pierre Spaninks gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kan Pierre Spaninks hiermee zijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pierre Spaninks, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Pierre Spaninks een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover hij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@pierrespaninks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door u is gedaan, vraagt Pierre Spaninks u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pierre Spaninks reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Pierre Spaninks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Pierre Spaninks persoonsgegevens beveiligt

Pierre Spaninks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp contact op via info@pierrespaninks.nl